“อสม.ออนไลน์” สร้างชื่อ รับรางวัลระดับโลกเวที WSIS 2017

by | June 19, 2017
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

AIS พา “อสม.ออนไลน์” แอปพลิเคชันด้านสาธารณสุขของไทยไปคว้ารางวัลจากเวทีระดับโลกอย่าง WSIS 2017 ซึ่งจัดโดย ITU และ UN ได้เป็นผลสำเร็จ ชี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 และสอดคล้องกับ “AIS Digital for Thais” ที่เคยประกาศไว้เมื่อต้นปีด้วย 

โดยรางวัลที่ได้รับคือ WSIS 2017 Prizes Winner จากโครงการ WSIS Project Prizes 2017 ของสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunication Union หรือ ITU) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) ในประเภท e-Employment (Social Network for Health Promoting Hospital) ในฐานะที่เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานด้านสาธารณสุขของอาสาสมัครในพื้นที่ห่างไกล

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ในฐานะที่ทำหน้าที่กำกับดูแลภาคเอกชน ผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม รู้สึกภาคภูมิใจที่บริษัทเอกชนอย่าง AIS ได้ให้ความสำคัญ และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการนำเทคโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆของประเทศเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

สำหรับการประกวดโครงการ WSIS Project Prizes 2017 นั้นจัดโดยสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ(International Telecommunication Union :ITU) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations :UN) เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคมโลก ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) และให้เกิดความร่วมมือระดับโลก

โดยการประกวดดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 18 ประเภท และมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 345 โปรเจ็ค แบ่งตามกลุ่มได้ดังนี้

  • โปรเจ็คจากหน่วยงานภาครัฐ 42%
  • โปรเจ็คจากภาคเอกชน 22%
  • โปรเจ็คจากภาคสังคม 16%
  • โปรเจ็คจากองค์กรระดับประเทศ 6%
  • โปรเจ็คจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา 14%

โดยหากแบ่งตามภูมิภาคจะพบว่าสามภูมิภาคที่ส่งเข้าร่วมมากที่สุดคือ  APAC 30% ตามมาด้วย กลุ่มประเทศอาหรับ 19% และทวีปอเมริกา 13%

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทย ดังนั้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะทำให้การบริการด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่ AIS พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ จนคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจาก ITUและUN ในครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบของนวัตกรรมทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประเทศไทยมี eHealth ที่เข้มแข็ง และกลายเป็นสาธารณสุขดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ด้านนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า ตามที่ AIS ได้ประกาศวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจขององค์กร ภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” โดยร่วมสนับสนุนภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านเกษตรกรรมและผู้ประกอบการ OTOP ด้านการศึกษา และStart Up นั้น

การสร้างสรรค์ แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็ว และทั่วถึงขึ้น รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วทั้งประเทศ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงแพทย์ และการดูแลสุขภาพได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

“นับเป็นรางวัลที่เราคนไทยควรร่วมยินดีและภาคภูมิใจ เพราะนี่คือรางวัลของพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขกว่า 1 ล้านคนที่มีจิตอาสาช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนอยู่ทั่วประเทศ จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างแท้จริง ด้วยความโดดเด่นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้ง่ายได้ง่าย ที่สร้างคุณูปการแก่สังคม ประเทศ และมนุษยชาติ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมแห่งข้อมูล”

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่พบในการทำงานร่วมกับชุมชนคือ งานสาธารณสุขชุมชนมีความสำคัญ และจำเป็นต่อชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารในยุคดิจิทัลได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

สำหรับ แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ถือเป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการทำงานในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ รพ.สต. และอสม.ให้ยกระดับคุณภาพการทำงาน และการสื่อสารให้บุคลากรด้านสาธารณสุขชุมชนดียิ่งขึ้น เพราะมีการทำงานที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นเมนูภาษาไทย และสามารถใช้งานได้กับทุกเครือข่าย แต่ผู้ใช้งานในเครือข่าย AIS จะใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้ AIS ยังได้จัด “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ , รพ.สต. และอสม.มีการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด โดยโครงการฯดังกล่าวจะมอบเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 และประกาศผลรางวัลผู้ชนะวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สนใจติดต่อสอบถามที่โทร. 06 2520 1999 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ais.co.th/aorsoomor และ Facebook Fanpage : อสม.ออนไลน์

Editorial team of Thumbsup for Digital Marketing & PR section which working space is around with the laugh and love of family :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *