เกี่ยวกับ thumbsup

59
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
Pin to Pinterest
+

thumbsup (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือ เว็บข่าวและบทความด้านธุรกิจดิจิทัล ที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่สนใจเรื่องธุรกิจดิจิทัล 5 คนมารวมตัวกันเป็นกองบรรณาธิการ พวกเราเป็นคนทำงานในแวดวงดิจิทัล ทั้งธุรกิจ การตลาด และผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมทั้งในระดับนานาชาติ และในประเทศไทยมายาวนาน เรื่องราวที่นำเสนอใน thumbsup จึงเป็นเรื่องที่มาจากมุมมองของคนทำงานในอุตสาหกรรมนี้จริง (ที่คิดว่าน่าสนใจจนต้องยกนิ้วให้ หรือ “thumbs up” ให้) และถ้าถามว่า thumbsup แตกต่างจากเว็บอื่นอย่างไร? – เราต้องการนำเสนอข่าวและบทความด้านธุรกิจ การตลาดดิจิทัลทั้งของไทยและเทศ ที่มาจากมุมมองของคนทำงานจริง เพื่อเนื้อหาที่ลึกถึงแก่นและประเด็นข่าว ตลอดจนคอลัมน์ที่แสดงมุมมองของพวกเราแต่ละคนในแบบที่ “ย่อยง่าย” แต่คงไว้ซึ่งความครบถ้วนในเนื้อหากระบวนความของธุรกิจดิจิทัล

About thumbsup.in.th
“thumbs up” is a leading tech blog from Bangkok, Thailand. We have been reporting on local technology, social media movement and the digital business since early 2011. Our content has been syndicated in the top publications in Thailand. We are tech professionals who have been in the industry for over a decade, earning our stripes from many leading tech companies. We decided to call our blog “thumbs up” from our experiences of discovering great news, loving it, and wanting to share it to all Thai techies. So we gave these experiences the “2 thumbs up!”

ข้อสงวนสิทธิ์

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดใน thumbsup (เว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น) เป็นเพียงการให้ บริการ แจ้งข่าวสาร และความรู้ด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ดังนั้น thumbsup ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องและรับผิดชอบเนื้อหาใน thumbsup ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล, ภาพ, ลิงก์ ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ thumbsup จะไม่รับผิดชอบ ในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย หรือ แง่มุมต่างๆ เพื่อการค้า การคาดการณ์ และการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ thumbsup มีสิทธิทุกประการในการระงับและ งดการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยมิบอกกล่าวล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

thumbsup ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร Know how ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือ กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การไม่รับรองความเสียหายของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น

การสงวนสิทธิความรับผิดชอบอันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของทาง thumbsup ในกรณีที่ข้อความโฆษณาและข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์อื่นที่ thumbsup เชื่อมต่อ มายังเว็บไซต์หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นมี ข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุทางด้านเทคนิคโปรแกรม เนื้อหา หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก การใช้วิจารณญาณและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

Our Partners

  • ais-startup

  • disrupt

  • e27

  • techinasia

  • startup-dating

  • startupjob