Mobile Email เติบโตก้าวกระโดดสวนทาง Web Mail

by | January 23, 2011
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+


comScore Inc. ออกมาเผยผลการศึกษาที่น่าสนใจโดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงปลายปี 2010 เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานอีเมลในสหรัฐอเมริกาว่าผู้ใช้อีเมลผ่าน Web-based (ไม่รวมการใช้งานผ่านทางแอพฯอีเมลอื่นๆ เช่น Outlook) นั้นลงลงถึง 6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2009 ในขณะที่การใช้อีเมลผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นกับเพิ่มสูงขึ้นถึง 36%

และเมื่อเข้ามาดูในรายละเอียดเชิง Demographic แล้วจะสังเกตเห็นว่ากลุ่มผู้ใช้วัย 12-17 ปีมีอัตราการใช้อีเมลผ่านทาง Web-based ลดลงสูงสุดทั้งในแง่ของจำนวนผู้เข้าใช้, ระยะเวลาในการใช้งานและจำนวน Pages ในขณะที่ผู้ใช้วัย 18-54 ปีมีอัตราการใช้งานในภาพรวมที่ลดลง แต่สำหรับคนที่อายุมากกว่า 55 ขึ้นไปนั้นยังมีการใช้งานดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่นักเพราะคนส่วนใหญ่ของวัยนี้ถ้าจะเริ่มจับเทคโนโลยีก่อนก็น่าจะเริ่มที่ PC-Internet มากกว่า

ในแง่การใช้งานอีเมลผ่านโทรศัพท์มือถือกลุ่มผู้ใช้วัยทำงานช่วง 25-34 ปีถือเป็นผู้ใช้กลุ่มใหญ่สุด ในขณะที่กลุ่มวัยตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปถือเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยที่จะใช้งานลักษณะดังกล่าว


และจากข้อมูลทำให้เห็นเพิ่มเติมอีกว่าฝ่ายชายมีอัตราการใช้งานอีเมลผ่าน Web-based ลดลงและหันไปใช้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากกว่าผู้หญิงพอสมควรเลยทีเดียว

ถ้าจะว่าไปแล้วสถิติดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจอะไร ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของคนในแต่ละวัย และระหว่างเพศหญิงและชาย

แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าเห็นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและอัตราการเติบโตของการใช้งาน Mobile Internet (ซึ่งอีเมลก็เป็นเพียงแค่บริการหนึ่งในนั้น) ในประเทศที่กำลังพัฒนา และปัญหาอย่าง?Digital Divide ความเหลื่อมล้ำและความแตกต่างในสังคมของการเข้าถึงโลกออนไลน์จะถูกแก้ไขได้อย่างไร แล้วท่านผู้อ่านหล่ะคะสนใจข้อมูลในเชิงไหนบ้าง?

แหล่งที่มา : comScore

Involving with direct experience and competency in Telecommunication industry on both sides of operators and foreign suppliers for more than decade long. The former Engineer turned to Product Development and Marketing in charge of Value Added Services on 3G network. She has been frequently invited as special speaker by various institutions and organizations, as well as has written many academic articles for the topics of Telecom Industry, Mobile Marketing and Startup Scene.

6 thoughts on “Mobile Email เติบโตก้าวกระโดดสวนทาง Web Mail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.