Work 3.0 Model การจ้างงานแบบไร้ขีดจำกัด

by | March 29, 2012
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

Work 3.0

การแข่งขันของธุรกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เศรษฐกิจที่ไม่มีความแน่นอน ทำให้ผู้ประกอบการหลายราย เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของการจ้างงานมากยิ่งขึ้น รูปแบบการจ้างงานเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทีละนิด ซึ่งศาสตราจารย์ Rita McGrath แห่ง Columbia?Business School ได้พูดถึงสมมุติฐานของการจ้างงานที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ ความเปลี่ยนแปลงของการก้าวสู่ยุคดิจิตอล 3.0 ได้เปลี่ยนทิศทางของการจ้างงานในหลายองค์กรไปเป็นแบบ Work 3.0

รูปแบบการจ้างงานแบบเดิมที่เคยมีกฏระเบียบของการเข้าออกงาน มีเนื้อหาและหน้าที่การทำงานที่ชัดเจน แต่ปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกล มีผลทำให้การสื่อสารมีความรวดเร็ว และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจอย่างมาก

ตัวอย่างเช่น?Thumbtack.com?ที่เป็นเพียงธุรกิจขนาดเล็กที่สามารถดำนินการได้ด้วยพนักงานเพียงไม่กี่คน ตั้งอยู่ใน San Francisco ที่ต้องแข่งขันกับ?Google, Facebook และ Zynga ที่มีทุนค่อนข้างหนาแต่นั่นคือการแข่งขันของธุรกิจ ซึ่ง?Thumbtack.com?เลือกที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานกระจายครอบคลุมไปทั่วโลก โดยทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่เสียเวลาเดินทาง สามารถทำงานได้จากทุกที่ ทำให้ธุรกิจมีตัวเลขการขยายตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่รายจ่ายลดลง

สถิติของการทำงานออนไลน์เติบโตขึ้นร้อยละ 70% ต่อปี และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ?เป็นโอกาสที่ดีของคนมีความสามารถจากทั่วโลก จะได้จับทำงานกับหน่วยงานต่างๆ อย่างไร้ขีดจำกัด เป็นอิสระทั้งเรื่องการเดินทาง และค่าใช้จ่ายของสำนักงาน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับองค์กรที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจ

ที่มา: TechCrunch.com

I'm social media specialist. Everybody call me Pleplejung. I'm not guru but I will update everytime, if you want update same me pls join me at twitter.

5 thoughts on “Work 3.0 Model การจ้างงานแบบไร้ขีดจำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.