แนะนำศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. (BIC: Business Incubation Center)

by | February 2, 2013
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

Screen Shot 2556-02-02 at 2.59.07 AM

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. (BIC: Business Incubation Center) ฝากข่าวมาบอกว่าขณะนี้มีโครงการที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะช่วยตั้งแต่การเริ่มต้นกิจการ จนกระทั่งสามารถเติบโตจนประสบความสำเร็จได้ เราลองไปดูกันว่ามีโครงการอะไรกันบ้าง และคุณเหมาะสมกับโครงการใด

1.????โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี

   • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีในระดับนิสิต นักศึกษา
   • พร้อมกระตุ้นให้นำความรู้ความสามารถทางด้านการคิดค้นพัฒนา และ/หรือ นำเทคโนโลยีออกสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดธุรกิจ
   • สร้างเวทีสำหรับนักเทคโนโลยีเยาวชน
   • ให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้พร้อมในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ
   • ส่งเสริมนิสิต นักศึกษานำผลงานออกสู่ตลาด และพบกับผู้สนใจร่วมลงทุน

หมายเหตุ??ธุรกิจเทคโนโลยี หมายถึง ธุรกิจที่มีการคิดค้น วิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ????(ไม่รวมถึงธุรกิจซื้อมา-ขายไป)

???????ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

   • ได้การรับความรู้และคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการทำแผนธุรกิจ การเตรียมสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด
   • ได้มีเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถต่อยอดในการทำธุรกิจได้
   • เพิ่มช่องทางการเข้าถึงตลาดและแหล่งทุนเพื่อการขายและการขยายธุรกิจ เพื่อการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีได้ทันทีที่จบการศึกษา

????????คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

– อายุ 20 -?28 ปี

– เปิดรับสมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงในข้อใดข้อหนี่งใดดังต่อไปนี้:-

1)?เป็นผู้ที่ต้องการนำผลงานวิจัย หรือ พัฒนาสินค้าหรือบริการทางเทคโนโลยีออกสู่ตลาด

2)?เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการแข่งขันนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) หรือ ทีมที่ได้สนใจเข้าโครงการบ่มเพาะในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

3)?เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาเทคโนโลยีหรือสาขาธุรกิจที่จะนำไปทำเป็นธุรกิจ และประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเองเพื่อให้ตอบโจทย์ใหญ่และสำคัญของอุตสาหกรรม

สิทธิพิเศษของผู้ผ่านการอบรม

ได้รับวุฒิบัตรการอบรม ภายใต้เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ของหน่วยงานพันธมิตรที่สนับสนุนโครงการ และ สวทช. และสามารถเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าร่วมโครงการกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ต่อไป

2. โครงการเตรียมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ธุรกิจเทคโนโลยี?New Technopreneurs Creation Pre-incubation program

   • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีให้นักวิจัย ทายาทธุรกิจ ผู้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ หรือผู้สนใจทั่วไป
   • สามารถสร้างโมเดลธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
   • ได้รับการอบรมความรู้พื้นฐานที่เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจถึง 60 ชั่วโมง
   • ได้รับการปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเสริมศักยภาพในการวางแผนจัดตั้งธุรกิจ
   • ?สนับสนุนการเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย อาทิ การออกบูธนิทรรศการในงานต่างๆ และการพบแหล่งเงินทุน

????????ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

   • มีความเข้าใจถึงองค์ประกอบการทำธุรกิจและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
   • มีแผนธุรกิจของตนเองที่ผ่านการปรับปรุงและได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
   • สามารถเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งและเริ่มดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

????????คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1.?มีผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้จริง

2.?มีความต้องการที่จะเริ่มดำเนินกิจการภายในระยะเวลาของโครงการ

3.?อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร

4.?วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

5.?หากจัดตั้งบริษัทแล้ว ต้องเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

6.?ส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน

????????สิทธิพิเศษของผู้ผ่านการอบรม

ได้รับวุฒิบัตรการอบรม ภายใต้เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ของหน่วยงานพันธมิตรที่สนับสนุนโครงการ และ สวทช. และสามารถเข้ารับการพิจารณา เพื่อเข้าร่วมโครงการ?Technology Business?Incubation program กับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ต่อไป

3. โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี?Technology Business Incubation program (Incu รุ่นที่ 12)

   • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ให้ได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้น
   • ได้รับการเพิ่มทักษะขั้นสูงในการประกอบธุรกิจ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ?การการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการปิดการขาย
   • ได้รับการวินิจฉัยธุรกิจเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนของบริษัท และรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ
   • สนับสนุนการเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย อาทิ การออกบูธนิทรรศการในงานต่างๆ การเข้าถึงตลาดในประเทศและต่างประเทศ การช่วยประชาสัมพันธ์บริษัท/ผลิตภัณฑ์/บริการ ผ่านสื่อต่าง ๆ ของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร
   • จัดสรรพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อ สนับสนุน ช่วยเหลือ ติดตามประเมินผลสำเร็จตามแผนบ่มเพาะธุรกิจ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

   • ได้ทราบถึงจุดแข็งที่ควรเสริมของตน จุดอ่อนที่ต้องปิด
   • ได้รับคำปรึกษาแนะนำจากทีมที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพของกิจการ
   • ได้เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆที่สามารถช่วยเหลือเติมเต็มหรือต่อยอดให้กับธุรกิจที่ทำได้
   • ส่งเสริมช่องทางการเข้าถึงตลาดและแหล่งทุนเพื่อการขายและการขยายธุรกิจ?มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางไปเปิดตลาดทั้งในและต่างประเทศ(*พิจารณาตามความเหมาะสม)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1.?มีผลิตภัณฑ์/บริการด้านเทคโนโลยีที่สร้างรายได้อยู่แล้ว หรือพร้อมออกสู่ตลาดได้ทันที

2.?เป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 5 ปี

3.?มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร

4.?วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

5. ส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน

6. ถ้าผ่านการอบรมโครงการ NEC มาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สิทธิของผู้ผ่านการบ่มเพาะฯ

ได้รับวุฒิบัตรการบ่มเพาะฯ ภายใต้เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ของหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนโครงการ และ สวทช. รวมถึงขึ้นทะเบียนเป็นศิษย์เก่าของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ซึ่งจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และเข้าถึงเครือข่ายต่างๆของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.

4. Technology Business Post-incubation program

????????????มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการก้าวสู่เวทีตลาดต่างประเทศ ได้มีโอกาสเปิดตลาดและแสวงหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น การออกบูธต่างประเทศ และการประกวดรางวัลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำให้เป็นที่รู้จัก รวมไปถึงสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับให้กับผลิตภัณฑ์และบริษัท พร้อมกันนี้ยังเสริมความมั่นใจให้ผู้ประกอบการด้วยการฝึกทักษะเทคนิคการนำเสนอผลงานให้ดึงดูดใจและน่าสนใจ พร้อมก้าวสู่เวทีระดับสากล

เอกสารการสมัคร

1.?ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

2.?ร่างโครงการ/ธุรกิจที่จะนำเข้าร่วมโครงการ และแผนธุรกิจ (หากมี)

3.?สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา

4.?สำเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมรับรองสำเนา

วิธีการสมัคร

Download ใบสมัครได้ที่นี่

และส่งใบสมัครมาที่?thinkbic@nstda.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เลขที่111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 5362 ,5340 และ 5378 โทรสาร 0-2564-7201

หรือ เลขที่ 99/31 ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0-2583-9992 ต่อ? 1508-1512 โทรสาร 0-2962-2922

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.