ผลสำรวจความพร้อมของการใช้ Cloud Computing ในประเทศไทยโดย IMC

by | December 6, 2014
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

cloud computing

ด้วยความสำคัญของ Cloud Computing ที่เริ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมากขึ้น ทำให้บริษัทและองค์กรต่างๆ เริ่มอยากจะนำเอาเจ้าเทคโนโลยีใหม่นี้มาใช้ในองค์กรบ้าง เพราะมีผลมากๆ ในแง่ของโมเดลในการงบในการดูแลเมื่อเทียบกับการใช้เทคโนโลยีเดิมแล้วถูกกว่ากันมากอีกทั้งดูแลรักษาได้ง่ายกว่าด้วย จึงเป็นที่มาของการทำแบบสำรวจนี้ โดยจะพูดถึงความพร้อมของบริษัทและองค์กรต่างๆ ในไทยว่าพร้อมที่จะใช้งาน Could Computing ขนาดไหน ในหัวข้อ “Cloud Computing in Thailand Readiness Survey 2014” โดยสถาบัน IMC

วัตถุประสงค์ในการทำแบบสำรวจของ IMC ก็เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ รอบไทยในแถบภูมิภาค โดยมีการสำรวจทั้งทางฝั่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชน ที่เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่และ SME ด้วย ซึ่งคาดกันว่าผลการสำรวจที่ได้จะสามารถช่วยเป็นแนวทางในการเตรียมตัวและจัดการองค์กรเพื่อรับมือกับการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ในอนาคตอันใกล้

ลักษณะและวิธีในการทำสำรวจ

ทางสถาบัน IMC ได้ทำแบบสำรวจออนไลน์และสัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 18 กันยายน โดยมีผู้ทำสำรวจทั้งหมด 177 ตัวอย่าง เป็นทั้งผู้บริหารระดับสูง, ผู้บริหารในหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวกับด้าน IT ในประเทศไทย ซึ่งแบ่งได้เป็น SME 66% และหน่วยงานขนาดใหญ่ 34%


Screen Shot 2014-11-05 at 10.27.44 AM

อุตสาหกรรม 5 อันดับแรกที่ทำสำรวจครั้งนี้ได้แก่ IT, การเงินและธนาคาร, หน่วยงานรัฐ, ด้านการผลิต และ ด้านการศึกษา

Screen Shot 2014-11-05 at 10.27.54 AM

จุดที่น่าสนใจในการใช้งาน IT และ Cloud Computing ในองค์กร

ทีมวิจัย IMC ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ด้าน IT และการใช้งานในองค์กรที่ถูกสำรวจในรายงานผลการวิจัยนี้ โดยสำรวจเกี่ยวกับ Server ว่ามีครอบครองไว้เท่าใด, มีประเภทไหนบ้าง, การเอามาใ้ช้เป็น Cloud สาธารณะ (Public Cloud), Cloud ส่วนตัว (Private Cloud), เหตุผลที่เลือกใช้ Cloud และความเข้าใจถึงประโยชน์ในการนำ Cloud มาใช้งาน ซึ่งทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน มีผลดังนี้ครับ

ด้านการใช้อุปกรณ์ IT

พบว่าผู้ทำการสำรวจส่วนใหญ่แล้วจะมี Server อยู่ 6-20 เครื่อง โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Server ส่วนการเริ่มใช้ Cloud ส่วนตัว (Private Cloud) พบว่ามีการใช้กันบ้างแล้ว 28% และมีแผนจะใช้ 29% และยังไม่มีแผนจะใช้งานมากถึง 43% ซึ่งหากแยกพิจารณาเป็นขนาดขององค์กรแล้ว อัตราส่วนขององค์กรใหญ่ๆ ที่เริ่มใช้ Private Cloud จะมีมากกว่าองค์กรขนาดเล็ก โดย Solution ที่เลือกใช้งานในตอนนี้จะเลือกเป็น VM Ware และ Microsoft System Center เป็น 2 อันดับแรก

Screen Shot 2014-11-05 at 10.29.53 AM

ดัานการใช้งาน Public Cloud ในประเทศไทย

จากผลสำรวจพบว่ามีผู้ใช้ Public Cloud ไปแล้วถึง 46% โดยเลือกใช้เป็น IaaS (Infrastructure as a Service) สูงเป็นอันดับแรก อันดับสองเป็น SaaS (Software as a Service) และอันดับ 3 คือ PaaS (Platform as a Service)

โดยนำมาใช้เป็น IaaS มีการใช้ Cloud ไปแล้วมากถึง 2 ใน 3 รองลงมาก็คือใช้เป็น SaaS มากถึง 60% ที่ใช้ Cloud ไปแล้ว

Screen Shot 2014-11-05 at 10.31.21 AMสิ่งที่น่าสนใจและสร้างความประหลาดใจในการทำการสำรวจก็คือ ผลสำรวจในด้าน SMEs ซึ่งพบว่า SMEs เลือกใช้ Cloud เพื่อทำเป็น IaaS มากกว่า 70% ซึ่งถือว่าสูงมากๆ ส่วนองค์กรใหญ่ๆ จะเลือกใช้ Cloud เพื่อทำเป็น SaaS เกือบๆ 70%

Screen Shot 2014-11-05 at 10.31.41 AM

และทางทีมวิจัย IMC ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมถึงการใช้งาน Cloud ในแต่ละแบบ โดยมีข้อมูลดังนี้

  • IaaS ตอนนี้ในประเทศไทยเริ่มมีผู้ให้บริการของไทยเองเพิ่มมากขึ้นแล้ว แต่หากจัดอันดับของการใช้ Cloud เพื่อเป็น IaaS แล้ว อันดับ 1 เป็นของ Windows Azure ซึ่งเป็นผลรวมของการใช้งานจริงและมีแผนจะใช้งาน

Screen Shot 2014-11-05 at 10.34.57 AM

  • PaaS ในเวลานี้ยังมีเฉพาะผู้ให้บริการจากต่างประเทศให้บริการด้านนี้ โดยอันดับ 1 ก็ยังตกเป็นของ Windows Azure อยู่

Screen Shot 2014-11-05 at 10.35.24 AM

  • SaaS ปัจจุบันในไทยมีผู้ให้บริการ SaaS Cloud ทั้งของไทยเองและ มากกว่า 200 เจ้าในตอนนี้ (ข้อมูลจาก SIPA) โดยจากผลสำรวจจะใช้งานด้านแอปเช่น Office 365 และถูกนำมาใช้เป็น Storage

Screen Shot 2014-11-05 at 10.37.28 AM

ระดับความพึงพอใจและเหตุผลในการใช้ Cloud ในประเทศไทย

จากผลสำรวจที่ได้ จะเห็นได้ว่าองค์กรไทยค่อนข้างพึงพอใจกับการใช้งานบริการ Public Cloud โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.72 เต็ม 5 คะแนน โดยเหตุผลเบื้องหลังสำหรับการให้ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับก็คือ การลดต้นทุน, การที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และความสามารถในการขยายตัว

Screen Shot 2014-11-05 at 10.41.05 AM

และเหตุผลที่เลือกใช้ Cloud จากการสำรวจ เหตุผลที่ได้รับการเลือกมากที่สุดก็คือ การที่ไม่ต้องไปจัดการปัญหาด้านเทคนิคเกี่ยวกับเครื่อง อันดับต่อมาใกล้เคียงกันแทบทั้งหมด ได้แก่ การประกันการให้บริการ Service Level Agreement: SLA, , ความยืดหยุ่นและการขยายตัวได้ง่าย, และเรื่องราคา

Screen Shot 2014-11-05 at 10.40.45 AM

บทสรุป

ผลการสำรวจนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยมีความตื่นตัวและพร้อมที่จะปรับตัวกับ Cloud Computing เพิ่มมากขึ้น เกินครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มใช้หรือมีการวางแผนใช้ Cloud ส่วนตัว (Private Cloud) และหลายๆ องค์กรบอกว่าสนใจที่จะใช้บริการ Cloud สาธารณะ (Public Cloud) โดยเฉพาะการใช้ในด้าน IaaS (Infrastructure as a Service) และ SaaS (Software as a Service) และสนใจ Cloud ก็เพราะเรื่องการลดค่าใช้จ่าย, การขยายตัว และความเสถียร

อย่างไรก็ดี ส่วนใหญ่แล้วยังคงเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย, การขาดคนที่เชี่ยวชาญด้าน Cloud ในบริษัท และไม่มีกฎหมายที่ออกมาสนับสนุนและรองรับทั้งรัฐและเอกชน

รายงานฉบับเต็ม (ภาษาอังกฤษ) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ IMC Cloud Survey Thailand 2014

——————————————-

สำหรับ Startup เมืองไทย ก็มีการใช้งานแล้วเช่นกัน รายใหญ่ๆ ที่เราเห็นก็จะเป็น Ookbee บริการหนังสือนิตยสารออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และ Builk โซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับผู้เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้าง ที่เลือกใช้งาน Windows Azure เพื่อการรองรับการขยายตัวของผู้ใช้งานและสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และก็มีรายอื่นๆ ที่เริ่มเข้ามาใช้งาน Cloud กันเยอะมากขึ้นก็เพราะเหตุผลจากผลสำรวจนั่นคือความเสถียรภาพและการลดค่าใช้จ่ายเป็นหลัก

เห็นผลสำรวจและทิศทางแบบนี้แล้ว ก็ลองคิดวางแผนการใช้ Cloud กันได้แล้วครับ

บทความนี้เป็น Advertorial

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

3 thoughts on “ผลสำรวจความพร้อมของการใช้ Cloud Computing ในประเทศไทยโดย IMC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.