เปิดผลวิจัย Mobile user คาดแตะ 5.5 พันล้านคนในปี 2022

by | October 17, 2017
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

มีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดนั่นคือ ในปี 2018 ตัวเลขคาดการณ์ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นไปแตะที่ 63% หรือเท่ากับ 2 ใน 3 ของประชากรในประเทศที่ทำการสำรวจ ซึ่งมีทั้งสิ้น 52 ประเทศจากกว่า 240 ประเทศทั่วโลก ซึ่งใน 52 ประเทศนี้โดยมากแล้วเป็นประเทศยักษ์ใหญ่เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฯลฯ

โดยผู้ที่ทำการเปิดเผยผลวิจัยนี้อย่าง Zenith ระบุว่า ตัวเลขเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อเนื่องต่อการจัดสรรค่าโฆษณาออนไลน์ของบรรดานักการตลาด จากเดิมในปี 2017 อยู่ที่ 53% มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มเป็น 59% ในปี 2018 และเติบโตไปสู่ 62% ในปี 2019 ด้วย และ Zenith ระบุว่า ถ้าหากตัวเลขนี้เกิดขึ้นจริง ก็มีการประมาณการว่า ยอดใช้จ่ายโฆษณาบนโมบายล์จะเพิ่มขึ้นแตะ 156,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2019 หรือคิดเป็นส่วนแบ่ง 26% ในบรรดาสื่อทั้งหมด 

อย่างไรก็ดี ในบรรดาอุปกรณ์โมบายล์ โปรดักซ์ที่ไม่สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของตัวเองให้เติบโตขึ้นได้อาจเป็นอุปกรณ์อย่างแท็บเล็ต ที่พบว่ายังไม่สามารถก้าวพ้นตัวเลขส่วนแบ่ง 20% ได้นั่นเอง

ส่วนมุมมองของ Jonathan Barnard ผู้อำนวยการฝ่าย Global Intelligence ของ Zenith มองว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนในปัจจุบันก็เปรียบได้กับช่องทางพื้นฐานไปแล้ว และตลาดนี้ (คิดจาก 52 ประเทศ) กำลังจะเริ่มอิ่มตัว ดังจะเห็นได้จากอัตราการเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2015 – 2016

อย่างไรก็ดี หากมองไปทั่วโลกแล้วจะพบว่ายังมีพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของโลกอยู่อีกมากที่ประชากรภายในประเทศยังไม่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ดังนั้น โอกาสในการเติบโตของวงการโฆษณาจึงอยู่ที่ว่า บริษัทผู้ให้บริการ และนักการตลาดจะสามารถขยายการใช้งานไปสู่ประเทศเหล่านั้นได้อย่างไรมากกว่า

ทั้งนี้ ตัวเลขของ Zenith พบว่า พื้นที่ที่ประชากรมีการใช้งานสมาร์ทโฟนมากที่สุดที่มีการสำรวจคือนอร์เวย์ 94% ตามมาด้วยไต้หวัน 93% และฮ่องกง 92% ส่วนในปี 2022 คาดการณ์ว่าตัวเลข Mobile User จะเพิ่มขึ้นเป็น 5.5 พันล้านคน โดยมาจากการเติบโตของผู้ใช้งานในจีนและอินเดียเป็นสำคัญ

ที่มา: TheDrum

 

Editorial team of Thumbsup for Digital Marketing & PR section which working space is around with the laugh and love of family :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.