[Short News] ผลสำรวจการใช้ IT ในสถานประกอบการในไทย

by | June 11, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ผลสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีและการสื่อสารในสถานประกอบการ จากจำนวนสถานประกอบการในประเทศไทยทั้งหมดที่มีกว่า 2.1 ล้านแห่งพบว่า มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินกิจการถึง 681,123 แห่ง หรือ 32.8% จากจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด

ทั้งนี้ มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 2.5 ล้านเครื่องหรือเฉลี่ย 3.6 เครื่อง/บริษัท ที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร รวมทั้งมีบุคลากรในองค์กรใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานเป็นประจำประมาณ 2.4 ล้านคนหรือเฉลี่ย 3.6 คน/บริษัท เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูล ค้นหาสินค้าและบริหาร รวมทั้งค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nso.go.th

I'm a Content Creator and Storyteller, and i love Shooting my daughter :><:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.