Siam Outlet ร่วมมือภาครัฐตอบสนองด้าน E-Fulfillment ให้เดินหน้าธุรกิจได้ครบวงจรสำหรับรายย่อย

by | July 12, 2018
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ธุรกิจที่ให้บริการแบบ E-Fulfillment ที่ให้บริการในไทยนั้น ยังมีอยู่เพียงไม่กี่ราย เมื่อเทียบกับจำนวนธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือร้านค้าออนไลน์ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และการขยายธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของ Siam Outlet ก็ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือและยกระดับให้แก่ธุรกิจรายย่อยได้มีโอกาสที่ดีขึ้น

ความร่วมมือของ Siam outlet ผู้ให้บริการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ สำหรับองค์กรธุรกิจและร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจร ที่ร่วมมือกับองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดแผนระยะ 10 ปี เพื่อพัฒนาระบบและยกระดับคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้าให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย (Thailand e-Fulfillment Hub)

นางสาวพิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม เอาท์เลต จากัด กล่าวว่า ภายใต้ ความร่วมมือระหว่าง สยาม เอาท์เลต และองค์การคลังสินค้า จะช่วยนำองค์ความรู้และนวัตกรรมซึ่งบริษัทได้พัฒนาขึ้นเองโดยเฉพาะ รวมถึงเทคโนโลยีระบบซอฟท์แวร์ด้านการ บริหารจัดการคลังสินค้า โลจิสติกส์ และอี-ฟูลฟิลเมนท์ มาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดกับองค์การคลังสินค้า ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทีมงานบุคลากรมืออาชีพ เชื่อว่าจะช่วยรองรับเทรนด์การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยและภูมิภาค พร้อมตอบโจทย์การให้บริการผู้ค้าและผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างไร้รอยต่อ

ทางด้านของความร่วมมือนั้น จะกำหนดในรูปแบบและแผนระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 – 2570) สำหรับพัฒนาพื้นที่คลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า เพื่อให้บริการคลังสินค้าในลักษณะศูนย์กระจายสินค้าสาหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ระดับภูมิภาค (Regional e-Fulfillment Hub) เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งเป็นบริการด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย รวมถึงผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กระจายสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างครบวงจร

ทั้งนี้ บริการของศูนย์กระจายสินค้าสาหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ระดับภูมิภาค หรือ “อี-ฟูลฟิลเมนท์ ฮับ” จะครอบคลุม ถึงการให้บริการพื้นที่เก็บสินค้า (Warehousing / Storage Service) การจัดการสั่งซื้อ การหยิบและบรรจุหีบห่อ (Pick & Pack) รวมถึงการจัดส่งจนถึงมือลูกค้าปลายทาง (Shipping / Delivery Service) ซึ่งทุกกระบวนการจะ ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการบริการและการลดต้นทุนของธุรกิจ

"thumbsup" (อ่าน ธั๊ม’ส-อัพ) คือชุมชนของ "นักเรียนการตลาดตลอดชีวิต" เรามีข่าวสาร, บทความ, บทสัมภาษณ์ ตลอดจน event ที่นักการตลาดหลายคนชื่นชอบ เช่น Spark Conference, Digital Matters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.