AIS จัดงานสัมมนาใหญ่ ผลักดัน HR ไม่ได้ทำหน้าที่แค่เบื้องหลังอีกต่อไป

by | October 3, 2018
0
shares
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Share on LinkedIn
+

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามา Disrupt ทุกอุตสาหกรรม เรื่องของการพัฒนาทักษะและความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของ HR ที่ต้องหาความรู้ใหม่ๆ มาเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กรและช่วยสนับสนุนให้บริษัทอยู่รอดในยุคที่ Digital เข้ามา Disruption ทุกภาคส่วน

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เล่าให้ฟังว่า การจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกและเป็นงานใหญ่ของทีม HR ของ AIS ซึ่งหวังจะเป็นโต้โผในการชักชวนภาครัฐและเอกชนมาร่วมมือกันพัฒนาองค์กร อุตสาหกรรมและประเทศชาติ

“หลายครั้งที่เราได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Disruption ทั้งที่เกิดขึ้นแบบรุนแรงเฉียบพลัน และแบบค่อยๆ แทรกซึม  ท้าทายกรอบความคิดรูปแบบเดิมที่เราเคยประสบความสำเร็จลงไปแบบพลิกฝ่ามือ สำหรับ AIS การเตรียมพร้อมดังกล่าว  ตลอดจนความตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมาเป็นเวลากว่า 3 ปี ด้วยการจัดตั้ง AIS Academy  ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ จากทั้งภายในและนอกประเทศ”

ปฏิวัติองค์กรดีอย่างไร

การปฏิวัติองค์กรเพื่อสร้างความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง มีผลจาก Digital Disruption ผ่านแนวคิด Anywhere Anytime Any Device สำหรับพนักงานในองค์กร โดยบริษัทอาศัยการใช้ Digital Platform นำส่งองค์ความรู้ที่หลากหลายไปยังพนักงาน เพราะเชื่อมั่นว่า การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียุคดิจิทัล เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรและแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง

นอกจากนี้ พันธกิจที่สำคัญเหนือสิ่งใด คือการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย เป็นอีกแรงผลักดันในการสร้างความร่วมมือภาคเอกชน เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของคนไทยให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดผสานกำลังเพื่อสังคมที่เข้มแข็งของการเติบโตร่วมกัน อันเป็นหัวใจสำคัญของการทำ Digital Transformation ขององค์กรในยุคปัจจุบัน

ด้วยประสบการณ์ของ AIS ในการดำเนินการทำ Digital Transformation ให้กับพนักงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ จึงมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในฐานะสมาชิกในสังคมไทยที่ AIS ไม่อาจละเลยคือ การเป็นแรงขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลเพื่อคนไทย

ด้วยเหตุผลว่า เทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นที่คนไทยสามารถใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับศักยภาพมวลรวมของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับนานาประเทศบนเวทีโลกในทุกมิติ

ทั้งหมดนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดงานสัมมนา ACADEMY for THAIs งานสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมไทยด้วยหลากหลายความรู้ทางเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสร้างความพร้อมให้เท่าทันนานาประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยหนุนเสริมให้คนไทยขยับตัวได้เร็วขึ้น คล่องตัวขึ้น ได้มองเห็นศักยภาพของตัวเองให้สามารถเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

I'm a Content Creator and Storyteller, and i love Shooting my daughter :><:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.